Email: pracownia.geosolid@gmail.com

Tel.: 510 860 405

Geotechnika i geologia inżynierska

Obiekt budowlany - jest to wg Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z póź. zm.):

koniecg

Budynek - jest to obiekt budowlany, który jest trwale związany z podłożem gruntowym, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach (np. domy jednorodzinne, budynki mieszkalne i gospodarcze).

koniecg

Budowla - jest to obiekt budowlany nie będący budynkiem i obiektem małej architektury, m.in.: obiekty liniowe (np: drogi, linie kolejowe, gazociągi, wodociąg, wały przeciwpowodziowe), lotniska, mosty, wiadukty, tunele, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, budowle sportowe, cmentarze, wolnostojące maszty antenowe, wolnostojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe.

koniecg

Obiekt małej architektury - jest to niewielki obiekt m.in.: kapliczka, krzyż przydrożny, posąg, piaskownica, huśtawka, śmietnik.

koniecg

Rodzaje warunków gruntowych

koniecg

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego - jest to stopień skomplikowania obiektu budowlanego w zależności od: stopnia złożoności warunków gruntowych, konstrukcji obiektu budowlanego, współpracy konstrukcji obiektu budowlanego z podłożem gruntowym jak również oddziaływania obiektu na środowisko. Rozróżnia się następujące kategorie geotechniczne:

Dla danej kategorii geotechnicznej sporządza się:

koniecg dogory1

Opinia geotechniczna - opracowanie, w którym ustala się kategorię geotechniczną, w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych. Dla pierwszej kategorii geotechnicznej (np. domy jednorodzinne, 1-2 kondygnacyjne budynki) opinia zawiera informacje dotyczące podłoża gruntowego (rodzaj gruntów i ich właściwości fizyko-mechaniczne, położenia zwierciadła wody gruntowej) oraz zalecenia i wnioski pomocne przy posadowieniu obiektów budowlanych. Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania opinii geotechnicznych jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

koniecg

Dokumentacja badań podłoża gruntowego - opracowanie zawierające opis metodyki polowych i laboratoryjnych badań gruntu, ich wyniki i interpretację, model geologiczny oraz zestawienia właściwości geotechnicznych warstw gruntowych. Dokument ten sporządza się dla obiektów budowlanych zaliczanych do trzeciej i drugiej kategorii geotechnicznej oraz do pierwszej kategorii geotechnicznej (w przypadku złożonych warunków gruntowych). Podstawą prawną zobowiązującą do wykonywania dokumentacji badań podłoża jest Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

koniecg

Projekt robót geologicznych - zgodnie z art. 79 Ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z póź. zm.) jest niezbędny do wykonywania prac geologicznych z zastosowaniem robót geologicznych, na podstawie których wykonuję się dokumentację geologiczną. Projekt składa się z części:

Część tekstowa projektu robót geologicznych zawiera:

Część graficzna projektu robót geologicznych zawiera:

Projekt podlega decyzji zatwierdzenia przez odpowiednie organy administracji dla danego obszaru. Nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się w/w decyzji i złożeniu informacji w urzędzie o zamiarze przystąpienia do prac terenowych, można te prace wykonać. Na tej podstawie opracowuję się dokumentację geologiczno-inżynierską.

koniecg

Dokumentacja geologiczno - inżynierska jest to opracowanie przedstawiające wyniki badań polowych i labolatoryjnych podłoża gruntowego, w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich na potrzeby posadowienia obiektów budowlanych i innych obiektów inżynierskich oraz na potrzeby planowania przestrzennego. (Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z póź. zm.)

Dokumentację geologiczno-inżynierską opracowuje się dla projektowanych obiektów budowlanych, zaklasyfikowanych do trzeciej kategorii geotechnicznej oraz do drugiej kategorii geotechnicznej w złożonych warunkach gruntowych.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska określa w szczególności:

Decyzja zatwierdzająca dokumentację geologiczno-inżynierską wydawana jest bezterminowo. Zatwierdza ją właściwy organ administracji geologicznej.

koniecg dogory1
Hydrogeologia

Projekt robót geologicznych - (wyżej opisany) jest nieodzowny do sporządzenia dokumentacji hydrogeologicznej.

Projekt podlega decyzji zatwierdzenia przez odpowiednie organy administracji dla danego obszaru. Nie wcześniej niż po uprawomocnieniu się w/w decyzji i złożeniu informacji w urzędzie o zamiarze przystąpienia do prac terenowych, można te prace wykonać. Na tej podstawie opracowuję się dokumentację hydrogeologiczną.

koniecn

Dokumentacja Hydrogeologiczna - jest to zbiór dokumentów przedstawiających wyniki badań warunków hydrogeologicznych, wraz z ich interpretacją i określeniem stopnia osiągnięcia zamierzonego celu z uzasadnieniem, dla zamierzonej inwestycji (Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981 z póź. zm.).

Dokumentacja hydrogeologiczna powinna odpowiadać szczegółowym wymaganiom rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumnetacji geologiczno - inżynierskiej (Dz. U. 2014 poz 596).

Według Prawa Geologicznego i Górniczego dokumentację hydrogeologiczną sporządza się między innymi dla:

Decyzja zatwierdzająca dokumentację hydrogeologiczną wydawana jest bezterminowo. Organem właściwym do zatwierdzenia w/w dokumentacji jest: Wójt, Burmistrz, Starosta lub Geolog Wojewódzki.

Przykładowa dokumentacja hydrogeologiczna ustalająca zasoby eksploatacyjne ujęcia zawiera m. in.:

koniecn dogory2
Ochrona Środowiska

Operat wodnoprawny - jest podstawowym dokumentem będącym załącznikiem do wniosku o pozwolenie wodnoprawne. Ustala cel i zakres korzystania z wód, warunki uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki (art. 128 Ustawy Prawo Wodne).

Operat składa się z części:

Pozwolenie wodnoprawne to rodzaj zezwolenia, udzielanego w drodze decyzji przez organy administracji państwowej, które umożliwia:

Operat wodnoprawny sporządzany przez nas spełnia wszystkie wymagania Ustawy Prawo Wodne oraz innych ustaw i aktów wykonawczych, a także zawiera komplet niezbędnych załączników. Przy opracowaniu operatu wodnoprawnego zapewniamy kompleksową obsługę. Na zlecenia klienta możemy występować jako jego pełnomocnik i przygotować wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz złożyć go do właściwego urzędu.

Część opisowa operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

Dodatkowe treści opracowania zależne są od rodzaju pozwolenia wodnoprawnego i wyszczególnione są w Ustawie Prawo Wodne.

dogory3

Część graficzna operatu wodnoprawnego powinna zawierać:

Dodatkowe części graficzne opracowania zależne są od rodzaju pozwolenia wodnoprawnego i wyszczególnione są w Ustawie Prawo Wodne.

dogory3

Szczególne korzystanie z wód

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest między innymi na:

Wykonywanie urządzeń wodnych

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest między innymi na:

Obowiązek ustalania czasu obowiązywania nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych.

Inne działania, które mogą mieć wpływ na stan wód i gospodarkę wodno-ściekową

Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest między innymi na:

konieco

Badania i ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego - polegają na rozpozaniu warunków gruntowo-wodnych występujących na badanym terenie. Prace terenowe, a w szczególności miejsca rozpoznania warunków gruntowo-wodnych powinny być odpowiednio zaprojektowane.
Do badań tych zalicza się, określenie oceny stopnia zanieczyszczenia metodą organoleptyczną oraz wytypowanie i pobór prób gruntu oraz wody do analiz laboratoryjnych. Na podstawie tych prac, sporządza się dokumentację oceny stanu środowiska gruntowo-wodnego z ewentualnym zasięgiem zanieczyszczenia.
Wykonujemy oceny dla terenów potencjalnie zanieczyszczonych substancjami ropopochodnymi (stacje paliw) i metalami ciężkimi (tereny przemysłowe), jak również inne oznaczenia parametrów zgodnie z wymogami Prawa Ochrony Środowiska:

Prawidłowe rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego może stanowić podstawę do opracowania projektu prac rekultywacyjnych i działań naprawczych oraz pozwoli zminimalizować koszt tych prac.

konieco dogory3